• Ви знаходитесь тут:

 • Головна
 • Допоможи дітям теплим словом

На доброті існує світ/Files/images/малечі.jpg

Соціальний педагог школи Островська А.М.

проводить бесіди з дітьми пільгових категорій та з дітьми ,які звертаються за порадами.

ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ ПРО ПРАВА ДІТЕЙ

Для забезпечення дітям можливості визначити себе як особистість і реалізувати свої можливості в безпечних і сприятливих умовах, в середовищі сім’ї або опікунів, для підготовки їх до життя у вільному суспільстві та захисту дітей створено ряд документів на державному та міжнародному рівні.
Насамперед, почнемо з того, що в Україні Конституцією 1996 року офіційно закріплено право кожної людини на життя (ст. 27). В діючому законодавстві України регулюються такі аспекти цього права: по-перше, заборона здійснення медичними працівниками евтаназії – навмисного прискорення смерті або умертвіння невиліковно хворого з метою припинення його страждань; по-друге, наявність кримінальної відповідальності за позбавлення життя, зараження вірусом імунодефіциту людини та за інші злочини проти життя людини.
Частина 2 статті 28 Конституції України закріпила положення про недопустимість катування, жорсткого, нелюдського або такого, що принижує гідність особи, поводження чи покарання.
Згідно з частиною 3 статті 28 Конституції України жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана медичним, науковим чи іншим дослідам. Тобто забороняється проведення науково-дослідного експерименту на хворих, ув’язнених або військовополонених, а також терапевтичного експерименту на людях, захворювання яких не має безпосереднього зв’язку з метою досліду.
Значну кількість особистих прав людини охоплює поняття “недоторканість особи”, яке розглядається, з одного боку, як право на свободу та особисту недоторканість (ст. 29), а з другого, як право на охорону особистого та сімейного життя (ст. 32).
Право на свободувключає такі аспекти, як гарантії від незаконного арешту та затримання, свободу пересування, вільний вибір місця проживання, право залишати Україну та повертатись в Україну.
Недоторканість особистого життяозначає, що ніхто без згоди громадянина не має права втручатися в його особисте життя, обмежувати його подружні, родинні, інтимні та інші прояви індивідуальної активності.
Серед норм законодавства України, що стосуються охорони особистого життя, слід окремо виділити такі.
Недопустимість збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформаціїпро особу без її згоди, право громадян знайомитися із відомостями про себе. Тобто забороняється збирання відомостей про особу, якщо немає її попереднього погодження. Ви маєте право:
 • знати під час збору інформації, які відомості про Вас, з якою метою, як, ким, з якою ціллю використовуються;
 • заперечувати достовірність, повноту, доречність інформації.
Не припускається без згоди батьків або осіб, що їх замінюють, розповсюдження інформації про неповнолітніх, які здійснили злочин, про злочини щодо неповнолітніх, а також про самогубство неповнолітніх, якщо така інформація дає можливість ідентифікувати (розпізнати) особистість.
Право на збереження лікарської таємниці (ст. 31),за яким медичні працівники та інші особи, яким у зв’язку з виконанням професійних або службових обов’язків стало відомо про хворобу, медичне обстеження, огляд та їх результати, інтимну і сімейну сторони життя громадянина, не мають права розголошувати ці відомості.
Недоторканість житла (ст. 30).Це означає, що ніхто не має права знаходитися у чужому житлі проти волі його мешканців.
Таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції (ст. 31).
Конституція закріплює свободу думки і слова, світогляду і віросповідання (ст. 34).
Свобода слова –це вільне вираження поглядів та переконань.
Свобода думкипередбачає відсутність державної ідеології, нав’язаної громадянину як юридичний обов’язок.
Щодо питаннясвободи віросповідання,то законодавством України встановлено, що батьки мають право за взаємною згодою подружжя виховувати своїх дітей відповідно до своїх власних переконань та ставлення до релігії. Також закріплено право навчатися релігійного віровчення та здобувати релігійну освіту. Зазначимо, що церква та релігійні організації відокремлені від держави, а школа від церкви.
Частина 1 ст. 52 Конституції України передбачаєрівність дітейу своїх правах незалежно від походження, а також від того, народжені вони у шлюбі чи поза ним.
Правовий статус дитини, окрім Конституції України, визначають ряд законів і підзаконних нормативних актів, які забезпечують розвиток дітей, встановлення гарантій і пільг для “маленьких громадян” нашої держави.
В Законі України “Про громадянство України” від 18.01.2001 року зазначено, що “дитина – особа віком до 18 років”.
В цивільному та сімейному законодавсті України поняття особи, що не досягла 18 років визначається поняттями“малолітньої”та“неповнолітньої”.
Відповідно до Цивільного кодексу України малолітньою є особа, яка не досягла 14 років та наділена частковою дієздатністю.Малолітні мають право:
 • самостійно вчиняти дрібні побутові правочини. Правочин вважається дрібним побутовим, якщо він задовольняє побутові потреби особи, відповідає її фізичному, духовному чи соціальному розвитку та стосується предмета, який має невисоку вартість;
 • здійснювати особисті немайнові права на результати інтелектуальної, творчої діяльності, що охороняються законом.
Малолітня особа не несе відповідальності за завдану нею шкоду.
Неповнолітньою є фізична особа у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років та наділена неповною дієздатністю.

Неповнолітні особикрім правочинів, що можуть вчиняти малолітні особи,мають право:

 • самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипендією чи іншими доходами;
 • самостійно розпоряджатися майном, яке вони придбали на свій заробіток, стипендію чи дохід, за винятком нерухомих речей і транспортних засобів;
 • з 16 років вправі влаштуватись на роботу;
 • самостійно здійснювати права автора творів науки, літератури, мистецтва, права на об’єкти промислової власності чи власності на інші результати своєї творчої діяльності, що охороняються законом;
 • бути учасниками та засновниками юридичних осіб;
 • за нотаріально посвідченою згодою батьків здійснюють угоди стосовно транспортних засобів або нерухомого майна, яке їм належить;
 • за згодою батьків розпоряджатися коштами, що внесли інші особи на їхнє ім’я в банківські установи.
Закон України “Про охорону дитинства”, прийнятий Верховною Радою України 26.04.2001 року на виконання Конвенції про права дитини, завданням якого є розширення соціально-правових гарантій дітей, забезпечення фізичного, інтелектуального розвитку молодого покоління, створення соціально-економічних і правових інститутів з метою захисту прав і законних інтересів дитини в Україні, забезпечує кожній дитині право:
 • на житло –діти-члени сім’ї наймача чи власника житлового приміщення – мають право користуватися займаним приміщенням нарівні з власником чи наймачем;
 • на майно –кожна дитина в тому числі і усиновлена, має право на одержання в установленому законом порядку у спадщину майна і коштів батьків чи одного з них, у випадках їхньої смерті або визнання їх за рішенням суду померлими, незалежно від місця проживання; дитина, батьків якої позбавлено батьківських прав, не втрачає права на наслідування їхнього майна у випадку визнання батьків або одного з них рішенням суду безвісті відсутніми, дитина має право на утримання за рахунок їх коштів і майна.
Батьки або особи, які їх заміняють, не мають права без дозволу органу опіки і піклування укладати угоди, що зачіпають майнові та житлові права дітей та належать нотаріальному посвідченню чи спеціальній реєстрації.
Окрім вищезгаданих, дитина має й інші, передбачені Сімейним кодексом України, Законом України “Про молодіжні та дитячі громадські організації”, Законом України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми”, Законом України “Про освіту” права. А саме:
 • бути вислуханою батьками, іншими членами сім’ї, посадовими особами з питань, що стосуються її особисто, а також з питань сім’ї;
 • власності на майно, придбане батьками або одним з них для забезпечення розвитку, навчання та виховання (одяг, іграшки, книги, музичні інструменти, спортивне обладнання);
 • висловити свою думку щодо способу управління її майном та на відшкодування матеріальних збитків за шкоду, завдану її майну;
 • з 14 років брати участь у розпорядженні аліментами, які одержані для її утримання, а також і на самостійне одержання аліментів та розпорядження ними;
 • з 16 років змінити своє прізвище та ім’я у порядку, встановленому законом;
 • з 14 років вільно самостійно пересуватися по території України і вибирати місце перебування;
 • з 16 років вільно самостійно виїжджати за межі України;
 • з 6 до 18 років об’єднуватись у дитячі громадські організації;
 • з 14 до 35 років об’єднуватись у молодіжні організації;
 • противитися неналежному виконанню батьками своїх обов’язків щодо неї;
 • звернутися за захистом своїх прав та інтересів до органу опіки та піклування, інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування та громадських організацій, а з 14 років – безпосередньо до суду.

Про проведення у регіонах України з 02 по 22 квітня 2018 року XIІІ Всеукраїнської благодійної акції ВБФ «Серце до серця» - «Почуй світ».

Президент Петро Порошенко підписав Указ від 12.01.2018 №5 «Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа».

Глава держави видав відповідний документ з метою забезпечення додержання прав і законних інтересів дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, посилення захисту їх особистих і майнових прав.
Президент визначив необхідність запровадження грошової компенсації дітям-сиротам, дітям, позбавлених батьківського піклування, особам з їх числа за належні їм для отримання жилі приміщення та відповідної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату такої компенсації.
Крім того, з метою забезпечення житлом цієї категорії дітей, Уряду доручено передбачати щорічно у Державному бюджеті України видатки для будівництва малих групових будинків, будинків підтриманого проживання, житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла.
Кабінет міністрів також має опрацювати питання щодо розробки типових проектів та вимог для будівництва малих групових будинків, будинків підтриманого проживання, дитячих будинків сімейного типу, у тому числі з урахуванням потреб осіб з інвалідністю.
Уряду також доручено вирішити в установленому порядку питання щодо підвищення розміру державної соціальної допомоги на дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в сім'ях громадян.
Обласним та Київській міській державним адміністраціям, зокрема доручено вживати заходи щодо своєчасного виявлення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, надання їм відповідного статусу, влаштування до сімейних форм виховання, створення з цією метою патронатних сімей та поширення практики наставництва.
Також з метою підвищення фахового рівня працівників служб у справах дітей, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Президентвизначив необхідність запровадження програм їх підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації та сертифікації діяльності.

Станом на 20.01.2018 навчається у школі 6 учнів-переселенців.

До новорічних та різдв,яних свят учні школи передавали в зону АТО воїнам та дітям солодощі, малюнки. листи.

2017-2018 н.р. до 1 класу школи зараховано 28 учнів. Старші учні школи допомагають малечі звикати до школи!


/Files/images/допоможи.jpg /Files/images/серце.jpg /Files/images/АЗБУКА.jpg /Files/images/улыбка.jpg

На доброті існує світ
І добротою пахне хліб.
На допомогу друзям йти –
Це також вияв доброти.
Доброта ніколи не старіє,
Доброта від холоду зігріє,
Доброта, як сонце світить,
Дітей й дорослих тішить.


18 листопада - Європейський день захисту дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства

/Files/images/1/насильство.jpg

З 13 по 17 листопада 2017 року в Зеленогайській ЗОШ І-ІІІ ступенів проводився цикл заходів, присвячених Європейському дню захисту дітей від сексуальної експлуатації.

Для учнів молодшої школи цікавим було викладення тематичного матеріалу через інтерактивну гру-бесіду «Казкові герої проти насильства» із заключним туром конкурсу малюнків щодо погляду дітей на проблему насильства та жорстокості в поводженні з дітьми.

Середня та старша школа відзначили Європейський день захисту дітей від сексуальної експлуатації шкільною тематичною лінійкою, виховними тематичними годинами, просвітницько-профілактичними бесідами вчителя основ правознавства та соціального педагога, виставкою тематичної літератури «Насильство-це сміття, яке треба виносити з дому!» та міні- спектаклями «Сім сходинок до власної безпеки».


До Дня Захисника України школярі готують подаруночки дітям і воїнам в зону АТО.

Увага! Внизу розташована інформація за 2016-2017 н.р.!!!

Конкурс учнівських проектів «Харків очима небайдужих дітей»


11 травня 2017 року у Науково-методичному педагогічному центрі Департаменту освіти відбувся ІI тур міського конкурсу учнівських проектів для учнів 3-6-х класів «Харків очима небайдужих дітей».
Конкурс проводився з метою сприяння підвищенню інтересу учнівської молоді до духовних і культурологічних цінностей Харкова; виховання в учнів активної громадянської позиції; підтримки та розвитку дослідницької й проектної діяльності школярів.
З 85 робіт, які були надані для участі у І (заочному) турі конкурсу, до ІІ (очного) туру було допущено 31 проект.
Школярі представляли роботи в двох номінаціях:
- «Харків – місто щастя і добра» (учні 3-4 класів);
- «Харків – місто моє» (учні 5-6 класів).
Волонтерські, соціальні, дослідницькі, творчі та прикладні учнівські проекти на тему «Харків очима небайдужих дітей» відрізнялися оригінальністю, демонстрували можливість нестандартного підходу до вирішення важливих проблем рідного міста.
Журі конкурсу у складі представників Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова, Харківської міської організації учнівського самоврядування та методистів НМПЦ визначили переможців, які будуть нагороджені дипломами Департаменту освіти.

До Великодня учні школи передали в зону АТО малюнки, а дорослі - матеріальну допомогу

/Files/images/пасха.jpg


27.03.2017 р. Вчителі та учні школи передали солодощі, листи та дитячі малюнки в зону АТО.

/Files/images/дітямм.JPG


У березні 2017 року учні 1-4 класів пишуть листи та малюють малюнки для дітей м.Авдіївки.Діти зичать миру та щастя дітям.


01.03.2017. До школи завітала волонтер Анжела Олегівна Денисенко зі знімальною групою телеканала "Simon"

2017-03-01

/Files/images/волонт333.jpg
До школи завітали: заступник начальника відділу освіти ХРДА Бикасова С.А., волонтер Анжела Олегівна Денисенко разом зі знімальною групою телеканала "SIMON". Учні та вчителі зустріли гостей віршами, піснями, солодощами для воїнів зони АТО. Особливо теплим було спілкування гостей з учнями - переселенцями, яких у школі навчається семеро.

Протягом лютого 2017 року учні школи передавали в зону АТО листівочки, малюнки, матеріальну допомогу! Своїми маленькими серцями вони зігрівають душі людей, яким це сьогодні дуже потрібно.


01.02.2017. Учні школи передали дітям м.Авдіївки теплі ковдри та теплі речі! Бажаємо їм мира і спокою!


/Files/images/одеяла.jpgНайввічливіший день у році – 11 січня. Цього дня відмічається всесвітній день „спасибі”.

/Files/images/1дяку.jpg Ми чудово розуміємо значення гарних манер, їх необхідність у повсякденному житті, але найчастіше ми висловлюємо подяку ніби мимохідь, не замислюючись про її значення. А між тим слова подяки мають дивовижні властивості, але вимовляти їх не можна, коли людина знаходиться у роздратованому стані. Психологи вважають, що слова вдячності – це знаки уваги, вони є усними „погладжуваннями” і здатні зігріти своїм теплом.
Ми кожного дня говоримо один одному „дякую”, тому важливо пам’ятати, що справжня вдячність – це лише та, що йде від чистого серця.

Новорічні свята в школі, в яких взяли участь семеро учнів - переселенців


/Files/images/новый 2017.jpg /Files/images/новый2.jpg/Files/images/дед мороз.jpg19.12.2016. Нагородження першокласників за участь у конкурсі малюнка "Мій рідний край" , започаткованого Народним депутатом України Є.В.Мураєвим.


/Files/images/мураєв1.jpg /Files/images/мураєв2.jpg


Усіх діточок вітаємо з Днем святого

Миколая!


/Files/images/св. миколай.jpg

Учні з особливими потребами одержали солодкі подарунки до Дня Святого Миколая від Височанської селищної ради.

 • Дитинство– найважливіший період у становленні особистості. Саме тоді людина потребує найбільшої уваги та захисту. Від ставлення до дітей, розуміння їхніх проблем, інтересів та потреб, стану охорони дитинства залежить доля кожної людини і розвиток суспільства загалом.
З нагоди Дня Святого Миколая для дітей пільгових категорій відділом освіти Харківської районної державної адміністрації організовано безкоштовний перегляд шоу з дельфінами у Харківському дельфінарії «Немо», екскурсію до «ЛандауЦентру», відеошоу «Від землі до Всесвіту» у Харківському планетарії ім. Ю.О. Гагаріна. /Files/images/дівч..jpg

07.10.2016.В Харкові відбувся фестиваль, присвячений Дню захисника України


Вчитель Зеленогайської ЗОШ І-ІІІст. Гордієнко О.О. з учнями Артемівського НВК /Files/images/Артем. НВК.jpg
Захід відбувся 7 жовтня о 16:00 на сцені КЗ «Обласний організаційно-методичний театрально-концертний центр» (вул. Сумська, 25). На заході були присутні вчителі нашої школи:Сайко Л.А. Гордієнко О.О., Литвинова Г.Б. Нашій школі було вручено подяку від адміністрації та учнів Артемівського НВК Станично - Луганського району Луганської області.

/Files/images/подяка.jpg /Files/images/dop_381.jpg
Вчитель Зеленогайської ЗОШ І-ІІІ ст. Гордієнко О.О. з учнями Артемівського НВК Станично - Луганського району Луганської області

Кiлькiсть переглядiв: 203

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.